Έκφραση ευχαριστιών και εμπιστοσύνης στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα)

Ο Δήμος Πάτμου με επιστολή του να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου , να αναγνωρίζει το μέχρι σήμερα έργο του και να του προτείνει να επανέλθει στη δράση του διότι είναι αναγκαία και ουσιαστική η συμβολή του, ειδικά στη σημερινή κρίση όπου το κράτος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2017 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος: Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα μέλη:Σημαντήρης Ιωάννης – Πανάγος Ευγενικός – Τουρτουλής Διαμαντής – Σκεμπές Ιωάννης – Μαυρωνάς Σπυρίδων – Κοκκώνης Ελευθέριος – Κωνσταντάς Μιχαήλ – Φέγγαρος Αντώνιος -Πέντες Ελευθέριος -Κωνσταντινίδης Δημήτριος – Κάβουρας Λάζαρος – Μαύρου Νομική  – Κλεούδη Ανθούλα.

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 31 Αυγούστου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5642 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου        

Γραφείο Τύπου

Ορισμός Αντιδημάρχων

Απόφαση Αριθμ. 44 Ο Δήμαρχος Πάτμου Έχοντας υπόψη: 1. Tο άρθρο 59 του Ν.3852/10, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 2. Tο άρθρο 58 του Ν.

Αξιοθέατα

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  1 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Αριθμ.Πρωτ: 7408 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500