ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου ανακοινώνεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. οι δασικοί χάρτες των ΟΤΑ Σύμης και Πάτμου. Στο πρόγραμμα Διαύγεια μπορούν να αναζητηθούν οι αποφάσεις αρ. πρωτ. 6385/3-2-2017 (ΑΔΑ ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) για τον ΟΤΑ Πάτμου

http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%A9%CE%9C9%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9B1%CE%94.pdf

και αρ. πρωτ. 6383/3-2-2017 (ΑΔΑ ΨΩΞ7ΟΡ1ΙΤΣΠ) για τον ΟΤΑ Σύμης http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3_%CE%A8%CE%A9%CE%9E7%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A4%CE%A3%CE%A0.pdf

 

Α. Αντικείμενο των δασικών χαρτών

Αντικείμενο των δασικών χαρτών αποτελεί η διαχρονική απεικόνιση  των ορίων αφενός των δασικών οικοσυστημάτων αφετέρου των μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επισημαίνουμε ότι στους δασικούς χάρτες δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών.

 

Β. Τρόποι ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη:

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να δουν τους Δασικούς Χάρτες και να ενημερωθούν για το περιεχόμενό τους στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.:

Την επεξήγηση των συμβόλων του δασικού χάρτη μπορείτε να την δείτε και Εδώ: [Σύμβολα Δασικού Χάρτη]

 

Γ. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορούν να υποβάλουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, με καταβολή τέλους, ανάλογα με την έκταση για την οποία υποβάλλονται οι αντιρρήσεις. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα (http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx)  με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής, αντίγραφο δε του Αποδεικτικού Υποβολής αντιρρήσεων, μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα (αποδεικτικά εννόμου συμφέροντος και απόδειξη καταβολής του αντιστοιχούντος τέλους, ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ Β´ 3985) ) αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών Νομού Δωδεκανήσου. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ατελώς, από το Σημείο Υποστήριξης, κατατίθενται αντιρρήσεις που αφορούν α) τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που δεν έχουν περιληφθεί στους αναρτημένους δασικούς χάρτες β) εκκρεμούσες αιτήσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79 γ) εκτάσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του αρθ. 23 του ν. 3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του ν. 4280/14, όπως ισχύει. Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και για την περίπτωση α΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση β΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα για την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.

 

Δ. Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά στο ΣΥΑΔΧ, εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν γίνεται παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω αιτήσεις:

  • διόρθωσης –μεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας.
  • υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
  • γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων: 13-2-2017 έως 13-4-2017 και για τους δύο ΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το ΣΥΑΔΧ Δωδ/σου, στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, στη διεύθυνση, Γεωργίου Μαύρου, κτίριο ΔΟΥ, περιοχή «Ζέφυρος»,  Τ. Κ. 85132, Ρόδος, όπως και στα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υπευθύνων επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ, Κανάκη Ευγενίας και Λεντάκη Ιωάννη, τηλ.: 2241043692, Fax: 2241043691, Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: [email protected] και  [email protected]

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  15 Οκτωβρίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 6558 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση για εκλογές

Ανακοίνωση για εκλογές Attachments Ανακοίνωση για εκλογές (315 kB)

Δήμος Πάτμου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. διαδημοτικού χαρακτήρα, με έδρα την Πάτμο, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Πάτμου, Λέρου, Λειψών και Αγαθονησίου. Συστάθηκε με το Π.Δ. 203/2001 (ΦΕΚ 159Α΄/16-07-2001),