Απόφαση επί αναφοράς-καταγγελίας σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Απόσπασμα εκ του αριθμ.28/2017 πρακτικού
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                      συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Αριθμ. Απόφασης  232 /2017       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί αναφοράς –καταγγελίας σχετικά

                                                                        με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο »

 

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 6η   του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 7408/1-12-2017  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα πέντε (15), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

1.ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ10.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
2.ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3.ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ12.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
4.ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ13.ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5.ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ14.ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ15.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
7.ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
8.ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
9.ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα

1.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2.ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος  ζήτησε  από το Σώμα την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί αναφοράς –καταγγελίας σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο » ως κατεπείγον, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο….ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον…». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφαίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί και σ’ αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε υπόψη του Σώματος:

1.- Την υπογεγραμμένη από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους αναφορά-καταγγελία σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο, την οποία κατέθεσαν στο Προεδρείο και έχει ως κάτωθι:

«Προς: α)Επιτροπή Ανταγωνισμού, Κότσικα 1Α, Αθήνα 10434

             β)Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου,

             γ)Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

             δ)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου κ. Αντώνη Γαμπιέρη, με την παράκληση να

                αναγνωστεί στην πρώτη συνεδρίαση

    Σας αναφέρουμε και σας καταγγέλουμε ότι όπως έχει παρατηρηθεί τελευταία τα πρατήρια της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ που βρίσκονται μονοπωλιακά στην Πάτμο κερδοσκοπούν με ακραίες τιμές σε βάρος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών μας. Έτσι σήμερα οι τιμές στο νησί μας από την παραπάνω εταιρεία διαμορφώνονται για την αμόλυβδη 1,829€, για το πετρέλαιο κίνησης 1,476€ και για τη θέρμανση από 1,149€ (πρατήριο στην Πάτμο).

   Σήμερα οι τιμές της αμόλυβδης στην Αθήνα (σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών) διαμορφώνονται από 1,45 € το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης  κυμαίνεται από 1,12€ και το θέρμανσης από 0,925€.

   Οι κάτοικοι του νησιού μας είναι εξοργισμένοι από το γεγονός αυτό, οι οποίοι πληρώνουν το μάρμαρο της ακρίβειας, το πρατήριο της ΕΛΙΝΟΙΛ επικαλείται τη δυσκολία εφοδιασμού και του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Δεν μας λέει όμως τίποτα για το Φ.Π.Α ο οποίος είναι 17% και όχι 24%.

   Επίσης οι τιμές των καυσίμων στην Πάτμο σε σχέση με τα γύρω νησιά όπου υπάρχουν και άλλες εταιρείες και υφίσταται ανταγωνισμός είναι δυσανάλογες.

   Άραγε στην Σάμο , στην Κω, στη Ρόδο (Φ.Π.Α 24%) δεν υπάρχει δυσκολία εφοδιασμού και αυξημένου μεταφορικού κόστους;

   Πολλοί από τους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες εξ’ αιτίας της ακρίβειας εξαναγκάζονται να μεταφέρουν τα καύσιμα με μπιτόνια από τα γύρω νησιά με τον κίνδυνο ατυχήματος.

  Η επιβολή πλαφόν στις τιμές πιστεύουμε ότι θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων αυξήσεων στα καύσιμα στ νησιά που μονοπωλιακά μια εταιρεία έχει τα καύσιμα.

  Η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ανώτατων τιμών ύστερα από εισήγηση  της ΡΑΕ, με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης «για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία του τόπου ή της χώρας».

Είναι χρέος πιστεύουμε η κυβέρνηση με τους αντίστοιχους υπουργούς να λάβει τα ανάλογα μέτρα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάτμου:

1)Σκεμπές Ιωάννης, 2)Ευγενικός Πανάγος, 3)Τσαμπαλάκης Νικήτας, 4)Κωνσταντάς Μιχ., 5)Κλεούδη Ανθούλα, 5)Μαυρωνάς Σπύρος, 6)Πέντες Ελευθέριος, 7)Γιαμαίου Γεωργία, 8)Κάβουρας Λάζαρος, 9) Μαύρου Νομική, 10)Τουρτουλής Διαμ., 11)Κοκώνης Ελευθέριος, 12)Σημαντήρης Ιωάννης».

2.- Την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων επί του θέματος.

3.- Την εισήγηση του κ. προέδρου επί του θέματος σύμφωνα με την οποία: υιοθετεί την αναφορά – καταγγελία και εισηγείται να αποσταλεί προς: 1)Την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 2)Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 3)Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 4)Βουλευτές Νομού Δωδ/σου και 5)Μ.Μ.Ε και να κοινοποιηθεί στην ΕΛΙΝΟΙΛ.

      Κατόπιν ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

  • την εισήγηση του κ. Προέδρου,
  • την παραπάνω αναφορά-καταγγελία των Δημοτικών Συμβούλων
  • το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
  • το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

 

Την αποστολή της παρακάτω αναφοράς – καταγγελίας σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο στους παρακάτω αποδέκτες:

1)Επιτροπή Ανταγωνισμού,

2)Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου,

3)Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

4) Βουλευτές Νομού Δωδ/σου

5) Μ.Μ.Ε

με κοινοποίηση στην ΕΛΙΝΟΙΛ:

«ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σας αναφέρουμε και σας καταγγέλουμε ότι όπως έχει παρατηρηθεί τελευταία τα πρατήρια της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ που βρίσκονται μονοπωλιακά στην Πάτμο κερδοσκοπούν με ακραίες τιμές σε βάρος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών μας. Έτσι σήμερα οι τιμές στο νησί μας από την παραπάνω εταιρεία διαμορφώνονται για την αμόλυβδη 1,829€, για το πετρέλαιο κίνησης 1,476€ και για τη θέρμανση από 1,149€ (πρατήριο στην Πάτμο).

Σήμερα οι τιμές της αμόλυβδης στην Αθήνα (σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών) διαμορφώνονται από 1,45 € το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης  κυμαίνεται από 1,12€ και το θέρμανσης από 0,925€.

Οι κάτοικοι του νησιού μας είναι εξοργισμένοι από το γεγονός αυτό, οι οποίοι πληρώνουν το μάρμαρο της ακρίβειας, το πρατήριο της ΕΛΙΝΟΙΛ επικαλείται τη δυσκολία εφοδιασμού και του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Δεν μας λέει όμως τίποτα για το Φ.Π.Α ο οποίος είναι 17% και όχι 24%.

Επίσης οι τιμές των καυσίμων στην Πάτμο σε σχέση με τα γύρω νησιά όπου υπάρχουν και άλλες εταιρείες και υφίσταται ανταγωνισμός είναι δυσανάλογες.

Άραγε στην Σάμο , στην Κω, στη Ρόδο (Φ.Π.Α 24%) δεν υπάρχει δυσκολία εφοδιασμού και αυξημένου μεταφορικού κόστους;

   Πολλοί από τους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες εξ’ αιτίας της ακρίβειας εξαναγκάζονται να μεταφέρουν τα καύσιμα με μπιτόνια από τα γύρω νησιά με τον κίνδυνο ατυχήματος.

  Η επιβολή πλαφόν στις τιμές πιστεύουμε ότι θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων αυξήσεων στα καύσιμα στ νησιά που μονοπωλιακά μια εταιρεία έχει τα καύσιμα.

  Η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ανώτατων τιμών ύστερα από εισήγηση  της ΡΑΕ, με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης «για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία του τόπου ή της χώρας».

Είναι χρέος πιστεύουμε η κυβέρνηση με τους αντίστοιχους υπουργούς να λάβει τα ανάλογα μέτρα».

 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ Τουρτουλής Διαμ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  232/2017 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη

Γαμπιέρης Αντ.             Σημαντήρης Ι.-Γιαμαίου Γεωργία.-Κοκώνης Ελ. –Κλεούδη Ανθ.

Κάβουρας Λ.- Πέντες Ελ. –Μαυρωνάς Σπ. – Κωνσταντάς Μιχ. – Τουρτουλής

Διαμ.- Σκεμπές Ι.-   Μαύρου Ν.-Κωνσταντινίδης Δημ.

Ευγενικός Παν.-Τσαμπαλάκης Ν.

Ακριβές Απόσπασμα

Πάτμος, 12-12-2017

Ο Δήμαρχος

 

 

Στόικος Γρηγόρης

 

 

 

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 273/2016 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:6ΣΘΥΩΞΦ-848) Ο Δήμαρχος Στόικος Γρηγόρης Κωδ Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ Ποσό Κωδ Περιγραφή ΕΞΟΔΟΥ Ποσό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Δήμος Πάτμου

Συμμετοχή της Πάτμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Πάτμος, 29 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. :7722 Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500