Δελτίο Τύπου περι Εισοδηματικής Ενίσχυσης

Σας γνωρίζουμε μετά από σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Α (Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), το τμήμα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οικογενειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , προβαίνει σε εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υποδοχή των αιτήσεων ορίζονται τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) και ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Για το νομό Δωδεκανήσου, αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Α είναι η Κεντρική Υπηρεσία του φορέα (Πατησίων 30- ΤΚ  10170 Αθήνα, τηλ. 2131519337 και e-mail. [email protected].

      Mε βάση τα ανωτέρω , οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση ενώπιον του ΚΕΠ ηλεκτρονικά και μόνο ( email: d.patmou@kep.gov.gr τηλέφωνο επικοινωνίας: 22470 360420) μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.
  2. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα )της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους (εισοδήματα 2018) που προηγείται του έτους για το οποίο ν αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση , καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
  3. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος , υποβάλλεται το έντυπο Ε1 και, στη συνέχεια, προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
  4. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  5. Πρόσφατη βεβαίωση ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
  6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα/ την αιτούσα , από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.

      Ο Δήμαρχος 

 Ελευθέριος Πέντες 

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ξεκίνησε από σήμερα 10-07-2018 η πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metaforikoisodynamo.gr  

H Πάτμος

53ο Ράλλυ Αιγαίου Π.Ο.Ι.Α.Θ.

Τρίτη 19/07/2016 Το πρωί στη μαρίνα   Ιστιοδρομίες έξω από το  λιμάνι της Πάτμου.