Δημόσια Γνωστοποίηση για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ   

        Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/τΑ΄/28-6-2007) περί Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 , παρ. 6 του Ν. 4604/2019 ( ΦΕΚ Α΄50/26-3-2019)
 • Την αριθμ. 282/5364/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων» από την οποία προκύπτει ότι ο Δήμος Πάτμου δικαιούται , σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι τρείς (3)  ειδικούς ή επιστημονικούς συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου (ΦΕΚ 2746/τ. Β΄/2.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/22-08-2017) 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

       Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη  με αρμοδιότητα σε δημόσια οικονομικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:

 1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 )
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 3584/2007)
 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρθ. 16 Ν. 3584/2007)
 5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθ. 17 Ν. 3584/2007)
 6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αλλοδαπής με ειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες,
 7. Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογων ειδικών μελετών, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης.
 8. Να έχουν αποδεδειγμένη αντίστοιχη του τίτλου σπουδών εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
 • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η Επιλογή του Επιστημονικού Συνεργάτη θα γίνει από τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/νης, σύμφωνα με ην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Η απόφαση πρόσληψης  που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο/η προσλαμβανόμενος/η. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση,

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

Γ) Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών

Δ) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου

Δ) Αποδεικτικά εμπειρίας,

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου

16 του Ν. 3584/2007 καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους. 

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο  Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 22473 60306) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με βιογραφικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Προσωπικού του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάτμου αυτοπροσώπως  ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού Δωδ/σου ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι  τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα, ήτοι από 18/10/2019 έως και 29/10/2019.

Η παρούσα να αναρτηθεί  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του νομού.

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Πέντες

Δείτε και αυτό

Δραστηριότητες

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΜΟΥ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»         ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  1η    & ΚΥΡΙΑΚΗ 2α  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΠΑΤΜΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ 09.30 ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!!!!! ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Αγαπητοί φίλοι/ες Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την καταπολέμηση διασποράς του Κορωνοϊού SARS-Cov-2 και της νόσου COVID-19 και

Γραφείο Τύπου

Αιμοδοσία στην Πάτμο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΜΟΥ         «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAΪOY 2020   ΣΤΟ ΠΑΤΜΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ 09.30   ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!