Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τις παραλίες Πέτρα – Κάμπου – Αγριολίβαδο

Προκηρύσσει

την δια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, δημοπρασία, φανερή και προφορική για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα παραπάνω για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2016 ως εξής:
ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(αφορά το διάστημα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι της 31-12-2016)
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 18€/Τ.Μ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ
ΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Τ.Μ δηλ.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑ
ΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Τ.Μ δηλ.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για κάθε τμήμα η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας ως εξής:
13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα
Α)Για το Β’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων από ώρα
10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου. Τελευταία προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
Β)Για το Α’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 30 τ.μ .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
Γ)Για το Γ’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 500 τ.μ . .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η μεσημβρινή

14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη
Α) Για το Α’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 400 τ.μ. .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
Β)Για το Β’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 30 τ.μ. .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή

15 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη
Α)Για το Α’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 500 τμ. (μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
και
Β)Για το Β’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 30 τ.μ. (μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων
μέσων αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την
ημέρα και ώρα δημοπρασίας, υπογράφονται, καταγράφονται, ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί η
πληρότητα των εγγράφων δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία η οποία θα ξεκινήσει
στην καθορισμένη ώρα από τον Δήμαρχο
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε
εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν της
έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει:
Α. Φυσικά πρόσωπα
1.-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό
10% επί της τιμής εκκίνησης για κάθε τμήμα (εμβαδό Χ τιμή εκκίνησης ανά τμ.).Στο ποσό της εγγυητικής σε
περίπτωση που πρόκειται για τμήμα που αφορά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής συμπεριλαμβάνεται και το ποσό
του πάγιου [δηλ. (18€ Χ30τ.μ. +1500€ ή 750€) Χ10%] Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους
συμμετέχοντες μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους
οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί.
5.-Υπεύθυνη δήλωση για το είδος των θαλάσσιων μέσων αναψυχής που θα τοποθετήσει στο σχετικό προς
μίσθωση χώρο (μηχανοκίνητα ή μη)
6.-Για όσους θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την μίσθωση τμημάτων για την τοποθέτηση θαλάσσιων
μέσων αναψυχής πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της αίτησης τους προς το Λιμεναρχείο Πάτμου για την
έκδοση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Β. Νομικά Πρόσωπα
1.-Καταστατικό με τις τροποποιήσεις του και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή βεβαιώσεις δημοσιεύσεώς του
2.-Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πάτμου (χορηγείται από την ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως).
3.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό
10% επί της τιμής εκκίνησης για κάθε τμήμα (εμβαδό Χ τιμή εκκίνησης ανά τμ.).Στο ποσό της εγγυητικής σε
περίπτωση που πρόκειται για τμήμα που αφορά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής συμπεριλαμβάνεται και το ποσό
του πάγιου [δηλ. (18€ Χ30τ.μ. +1500€ ή 750€) Χ10%] Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους
συμμετέχοντες μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 πλήρους γνώσης όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, στους
οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί .
5.-Υπεύθυνη δήλωση για το είδος των θαλάσσιων μέσων αναψυχής που θα τοποθετήσει στο σχετικό προς
μίσθωση χώρο (μηχανοκίνητα ή μη)
6.-Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7.-Για όσα Νομικά πρόσωπα θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την μίσθωση τμημάτων για την
τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της αίτησης τους προς το
Λιμεναρχείο Πάτμου για την έκδοση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
8.-Η κατάθεση των φακέλων προσφοράς στην Επιτροπή του Διαγωνισμού ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζόμενου μπορεί να γίνει με την προσκόμιση αντίστοιχου δικαιολογητικού:
• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο επιχειρηματίας,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή ο εξουσιοδοτημένος
ομόρρυθμος εταίρος της Επιχείρησης,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας
εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών
Επιχειρήσεων είτε β)όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή
αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί μετά από επτά ημέρες από την παραπάνω αναφερόμενη
ημερομηνία δημοπράτησης του κάθε τμήματος, για το οποίο η δημοπρασία απέβη άγονη και
συγκεκριμένα .
21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη
Α)Για το Β’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων από ώρα
10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου. Τελευταία προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
Β)Για το Α’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 30 τ.μ .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
Γ)Για το Γ’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 500 τ.μ . .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η μεσημβρινή

22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη
Α) Για το Α’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 400 τ.μ. .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
Β)Για το Β’ τμήμα παραλίας Κάμπου εμβαδού 30 τ.μ. .(μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή

23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη
Α)Για το Α’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 500 τμ. (μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση ομπρελών-
ξαπλώστρων από ώρα 10η πρωινή έως 10.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή
και
Β)Για το Β’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 30 τ.μ. (μήκος πλάτος) για την τοποθέτηση θαλάσσιων
μέσων αναψυχής από ώρα 11η πρωινή έως 11.30 πρωινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.
Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις κατά τις; Εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας Τηλέφωνο 2247360300

Αρχεία Λήψης:  Περίληψη διακήρυξης – ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου στην Δημοτική Αγορά Σκάλας Εμβ.= 3,90 τ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην Δημοτική Αγορά Σκάλας εμβαδού 3,90 τ.μ. Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό

H Πάτμος

Πρόγραμμα Διατροφικής Αξιολόγησης Παίδων

Αναγέννηση & Πρόοδος Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» διοργανώνει πρόγραμμα διατροφικής αξιολόγησης σε νησιά της άγονης γραμμής, με την αποκλειστική δωρεά από το

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ

Ο Δήμος Πάτμου διακυρήσσει Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με προϋπόθεση το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια συνδυασμένου