Κανονιστική Απόφαση για τη χρήση μουσικών οργάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.9/2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                Συμβουλίου.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αριθμ. Απόφασης  80 /2018       ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Κανονιστικής Απόφασης για την παράταση
                                                                      χρήσης μουσικών οργάνων σε Καταστήματα
                                                                      Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

 

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 30η   του μηνός  Aπριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 2778/26-4-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα πέντε (15), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

1.ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ10.ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ11.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
3.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ13.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
5.ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ14.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ15.ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
7.ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
8.ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9.ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα

1.ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ2.ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 4ο θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1.-Την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής για σύνταξη κανονιστικού σχεδίου για την παράταση χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.- Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 περί της διαδικασίας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων και του περιεχομένου αυτών.

3.- Το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την παράταση χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που συνέταξε η Επιτροπή που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 111/2017 Α.Δ.Σ, το οποίο έχει ως κάτωθι:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Ο Δήμος Πάτμου λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων και του περιεχομένου αυτών)
 1. Τον Ν.4442/2016
 1. Την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη, κατά το μέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των μέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας)

     4.Την αριθμ. 111/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου περί σύστασης επιτροπής για σύνταξη κανονιστικού σχεδίου.

 1. Την αριθμ.16228/18-5-2017 ΚΥΑ

 

Εκδίδει την παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση, η οποία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, και αποσκοπεί:

α) Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ισότιμο, ενιαίο προς όλους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες.

β) Στη προστασία της δημόσιας  υγείας, και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στον Δήμο Πάτμου.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων ή ηλεκτροφώνων, οφείλει να διαθέτει <<Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής>> σε ισχύ. Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Άδειας, οφείλει να γνωστοποιήσει στον Δήμο Πάτμου την τυχόν πρόθεση χρήσης μουσικής, υποβάλλοντας <<Δήλωση Μεταβολής Λειτουργίας>> της επιχείρησης του, η όποια θα ισχύει επ’ αόριστον (άρθρα 29&38 του Ν.4442/2016, Μέρος Β’ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκύκλιου ΥΠΕΣ, άρθρα 5&7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).

 

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στο εξής νέο κατάστημα υπαγόμενο στις ως άνω διατάξεις, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει στον Δήμο Πάτμου την τυχόν πρόθεση χρήσης μουσικής, υποβάλλοντας τη «Δήλωση Γνωστοποίησης Λειτουργίας» της επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρα 5 & 7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).

 

 1. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις απαλλάσσονται:

 α) οι έχοντες την εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, για τα οποία εφαρμόζονται οι όροι και οι ειδικές προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β)όσοι μεταδίδουν μουσική, χωρίς τη χρήση εξωτερικών ηχείων, από ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop και κινητά τηλέφωνα (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013 & 19819/27.05.2014).

 

4.Ωστόσο το σύνολο των ανωτέρω προσώπων (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι υπόχρεοι σε κατοχή αδείας ή γνωστοποιήσεως δημόσιας εκτέλεσης μουσικής) συνεχίζουν να βαρύνονται από υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (πληρωμή τελών χρήσης σε Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων), την εκπλήρωση των οποίων ο Δήμος Πάτμου δεν νομιμοποιείται στο εξής να ελέγχει ή να παρακολουθεί (άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016 & άρθρο 7 παρ. 4 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).

 

 1. Οι γνωστοποιήσεις χρήσης μουσικής, των παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες θα υποβάλλονται στο εξής ενώπιον του Δήμου Πάτμου, όπως ακριβώς και οι χορηγηθείσες έως σήμερα Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής, θα αφορούν στην μετάδοση μουσικής μόνον εντός των στεγασμένων χώρων των ΚΥΕ (άρθρο 79 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3463/2006).

 

6.Οι ιδιοκτήτες όσων καταστημάτων επιθυμούν να μεταδίδουν μουσική και στον υπαίθριο χώρο τους οφείλουν να διαθέτουν και να διατηρούν στην επιχείρησή τους τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας (στοιχ. Β΄ της αριθμ. εγκ. 5951/9/24-2-2017 ΥΠΕΣ & άρθρο 7 παρ. 2 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 1. Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι δηλώσεις Γνωστοποίησης Χρήσης Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή περίοδο. Το ωράριο αυτό μπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δέσμια αρμοδιότητα του Δήμου) να παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση το ανώτατο μέχρι τις 03.00 για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι τις 02.00 για τα καταστήματα του άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, τα οποία λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθμ. 3/1996 Αστ. Δ/ξης, άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, άρθρο 7 παρ. 3 της αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ) .Εξαίρεση θα αποτελούν τα καταστήματα του οικισμού της Χώρας καθώς δεν έχουν το δικαίωμα παράτασης του ωραρίου μετάδοσης μουσικής σε ανοιχτό χώρο των καταστημάτων τους.

 

 1. Για την παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής, θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Πάτμου σχετικό αίτημα (διατίθεται υπόδειγμα από την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενο από:

α)Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Γνωστοποίησης Χρήσης  Μουσικής.

β) Δημοτική Ενημερότητα ( βεβαίωση μη οφειλής Δήμου)

γ) Μελέτη Μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί. Η μελέτη θα συνοδεύεται από κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων, καθώς και με υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία ή εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, δεν θα ξεπερνά τα 30DB, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α- ηχοστάθμη ίση με 80DB.

 

 1. Η αιτούμενη παράταση θα χορηγείται, μετά από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δημοτικού Οργάνου μόνον κατ΄ εξαίρεση και μόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ.3 της αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης). Συνεπώς θα εκτιμάται κατά περίπτωση και με ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος της μουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσματικότητα η μη της ηχομόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαπιστωμένες επώνυμες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούμενη συμπεριφορά του καταστηματάρχη (αριθμός και είδος βεβαιωμένων παραβάσεων) κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

Συγκροτείται τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών, αποτελούμενη από:

 

 1. Έναν εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Πάτμου.
 2. 2. Δύο δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Πάτμου.

 Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται των καταγγελιών οι οποίες  θα προέρχονται από ιδιώτες και οι οποίες θα αφορούν σε οχλήσεις προερχόμενες από την μετάδοση μουσικής.

 • Οι υποβαλλόμενες καταγγελίες θα εξετάζονται μόνον εφόσον είναι επώνυμες.
 • Τα μέλη της Επιτροπής θα υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους στη Δημοτική Αρχή, για τις περαιτέρω ενέργειές της.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Η έλλειψη ή η μη νόμιμη χρήση της άδειας λειτουργίας μουσικής συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας) καθώς και Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου).

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

 

Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & επαγγελματικών σωματείων, και στις ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόμενες με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάμοι, εγκαίνια κλπ), που πραγματοποιούνται σε Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς χώρους και σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 03:00΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.ΚΥΕ: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

2.ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση»

4.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα ο οποίος είπε ότι για να ψηφίσει την κανονιστική απόφαση θέλει να υπάρχει νομική εισήγηση.

5.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Ευγενικού Πανάγου με την οποία εισηγείται ότι  «επειδή ο παραδοσιακός οικισμός της Χώρας πρέπει να προστατευτεί εισηγούμαι για τον οικισμό της Σκάλας σε κλειστούς χώρους με προδιαγραφές παράταση μέχρι τις 02.30 π.μ., για τον οικισμό της Χώρας μέχρι τις 02.00π.μ. Για εξωτερικούς χώρου στον οικισμό της Σκάλας μέχρι τις 12.30».

5.-Την εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος εισηγείται τη ψήφιση της Κανονιστικής ως έχει το παραπάνω αναφερόμενο σχέδιο.

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

 • την εισήγηση του κ. προέδρου,
 • το σχέδιο της  Κανονιστικής
 • την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ
 • τα άρθρα 79 & 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
 • το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντων  των Δ.Σ  Ευγενικού Παν. και Μαυρωνά Σπ.)

 

Α. Τη ψήφιση Κανονιστικής Απόφασης για την παράταση χρήσης μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

 

«ΑΡΘΡΟ 1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

Ο Δήμος Πάτμου λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων και του περιεχομένου αυτών)
 1. Τον Ν.4442/2016
 1. Την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη, κατά το μέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των μέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας)

4.Την αριθμ. 111/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου περί σύστασης επιτροπής για σύνταξη κανονιστικού σχεδίου.

 1. Την αριθμ.16228/18-5-2017 ΚΥΑ

 

Εκδίδει την παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση, η οποία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, και αποσκοπεί:

α) Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ισότιμο, ενιαίο προς όλους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες.

β) Στη προστασία της δημόσιας  υγείας, και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στον Δήμο Πάτμου.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων ή ηλεκτροφώνων, οφείλει να διαθέτει <<Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής>> σε ισχύ. Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Άδειας, οφείλει να γνωστοποιήσει στον Δήμο Πάτμου την τυχόν πρόθεση χρήσης μουσικής, υποβάλλοντας <<Δήλωση Μεταβολής Λειτουργίας>> της επιχείρησης του, η όποια θα ισχύει επ’ αόριστον (άρθρα 29&38 του Ν.4442/2016, Μέρος Β’ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκύκλιου ΥΠΕΣ, άρθρα 5&7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).

 

 1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στο εξής νέο κατάστημα υπαγόμενο στις ως άνω διατάξεις, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει στον Δήμο Πάτμου την τυχόν πρόθεση χρήσης μουσικής, υποβάλλοντας τη «Δήλωση Γνωστοποίησης Λειτουργίας» της επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθμ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρα 5 & 7 της αριθμ. 16228/18-5-2017).

 

 1. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις απαλλάσσονται:

 α) οι έχοντες την εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, για τα οποία εφαρμόζονται οι όροι και οι ειδικές προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β)όσοι μεταδίδουν μουσική, χωρίς τη χρήση εξωτερικών ηχείων, από ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop και κινητά τηλέφωνα (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013 & 19819/27.05.2014).

 

4.Ωστόσο το σύνολο των ανωτέρω προσώπων (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι υπόχρεοι σε κατοχή αδείας ή γνωστοποιήσεως δημόσιας εκτέλεσης μουσικής) συνεχίζουν να βαρύνονται από υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (πληρωμή τελών χρήσης σε Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων), την εκπλήρωση των οποίων ο Δήμος Πάτμου δεν νομιμοποιείται στο εξής να ελέγχει ή να παρακολουθεί (άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016 & άρθρο 7 παρ. 4 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).

 

 1. Οι γνωστοποιήσεις χρήσης μουσικής, των παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες θα υποβάλλονται στο εξής ενώπιον του Δήμου Πάτμου, όπως ακριβώς και οι χορηγηθείσες έως σήμερα Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής, θα αφορούν στην μετάδοση μουσικής μόνον εντός των στεγασμένων χώρων των ΚΥΕ (άρθρο 79 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3463/2006).

 

6.Οι ιδιοκτήτες όσων καταστημάτων επιθυμούν να μεταδίδουν μουσική και στον υπαίθριο χώρο τους οφείλουν να διαθέτουν και να διατηρούν στην επιχείρησή τους τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας (στοιχ. Β΄ της αριθμ. εγκ. 5951/9/24-2-2017 ΥΠΕΣ & άρθρο 7 παρ. 2 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 1. Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι δηλώσεις Γνωστοποίησης Χρήσης Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή περίοδο. Το ωράριο αυτό μπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δέσμια αρμοδιότητα του Δήμου) να παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση το ανώτατο μέχρι τις 03.00 για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι τις 02.00 για τα καταστήματα του άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, τα οποία λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθμ. 3/1996 Αστ. Δ/ξης, άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, άρθρο 7 παρ. 3 της αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ) .Εξαίρεση θα αποτελούν τα καταστήματα του οικισμού της Χώρας καθώς δεν έχουν το δικαίωμα παράτασης του ωραρίου μετάδοσης μουσικής σε ανοιχτό χώρο των καταστημάτων τους.

 

 1. Για την παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής, θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Πάτμου σχετικό αίτημα (διατίθεται υπόδειγμα από την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενο από:

α)Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Γνωστοποίησης Χρήσης  Μουσικής.

β) Δημοτική Ενημερότητα ( βεβαίωση μη οφειλής Δήμου)

γ) Μελέτη Μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί. Η μελέτη θα συνοδεύεται από κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων, καθώς και με υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία ή εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, δεν θα ξεπερνά τα 30DB, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α- ηχοστάθμη ίση με 80DB.

 

 1. Η αιτούμενη παράταση θα χορηγείται, μετά από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δημοτικού Οργάνου μόνον κατ΄ εξαίρεση και μόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ.3 της αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης). Συνεπώς θα εκτιμάται κατά περίπτωση και με ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος της μουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσματικότητα η μη της ηχομόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαπιστωμένες επώνυμες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούμενη συμπεριφορά του καταστηματάρχη (αριθμός και είδος βεβαιωμένων παραβάσεων) κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

Συγκροτείται τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών, αποτελούμενη από:

 

 1. Έναν εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Πάτμου.
 2. 2. Δύο δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Πάτμου.

 Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται των καταγγελιών οι οποίες  θα προέρχονται από ιδιώτες και οι οποίες θα αφορούν σε οχλήσεις προερχόμενες από την μετάδοση μουσικής.

 • Οι υποβαλλόμενες καταγγελίες θα εξετάζονται μόνον εφόσον είναι επώνυμες.
 • Τα μέλη της Επιτροπής θα υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους στη Δημοτική Αρχή, για τις περαιτέρω ενέργειές της.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Η έλλειψη ή η μη νόμιμη χρήση της άδειας λειτουργίας μουσικής συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας) καθώς και Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου).

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

 

Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & επαγγελματικών σωματείων, και στις ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόμενες με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάμοι, εγκαίνια κλπ), που πραγματοποιούνται σε Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς χώρους και σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 03:00΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.ΚΥΕ: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

2.ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση»

 

Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006.

 

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε  ημερήσια ή  εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.

 

Δ. α.Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο  του δημοτικού  καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.

β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80 /2018 και

 • Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας.

 • Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος                                                              Τα  Μέλη

Γαμπιέρης Αντ.                          Μαραβέλιας Αντ..-Φέγγαρος Αντ.- Κάβουρας Λαζ.

Κοκκώνης Ελ.- Ευγενικός Παν.-Κωνσταντάς Μ.-Τσαμπαλάκης Νικ.

Μαυρωνάς Σπ.-Πέντες Ελ.-Σημαντήρης Ι.-Σκεμπές Ι.

Κλεούδη Ανθούλα-Κωνσταντινίδης Δημ.-Γιαμαίου Γεωργία

 

Ακριβές Απόσπασμα

Πάτμος, 9/5/2018

Ο Δήμαρχος

 

Στόικος Γρηγόρης

 

 

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου

Αιμοδοσία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΜΟΥ         «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 29 & ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018   ΣΤΟ ΠΑΤΜΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ 09.30   ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!  

H Πάτμος

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πάτμος, 1 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                            

Γραφείο Τύπου

17o Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής – Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

17ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής «Η Θεία Αποκάλυψη της Μουσικής» (Πάτμος 29 Αυγ.-3 Σεπτ. 2018)   Το πρόγραμμα των συναυλιών συνοπτικά     ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Χορωδία «ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ» της