Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 58.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός κατανέμεται σε δύο τμήματα: Υγρά καύσιμα με προϋπολογισμό 54.220,00 € και λιπαντικά με προϋπολογισμό 4.500,00 € με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας για μία εκ των δύο ή και για τις δύο ομάδες προϊόντων. Ειδικά για τα καύσιμα απαιτείται η λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με συμβατικές αντλίες στο νησί της Πάτμου. Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.patmos.gr/Δήμος Πάτμου/διακηρύξεις και στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η δαπάνη δημοσίευσης σε μία εφημερίδα του νομού βαρύνει τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2247360311, fax: 2247360312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Μανώλης Πέντες, ηλεκτρ. δ/νση: [email protected] 

Ο Αντιδήμαρχος

Κοκκώνης Ελευθέριος

Λήψη Αρχείων :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
Περίληψη διακήρυξης 2019  (pdf)

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Αναβάθμιση Πεζοδρομίων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Πάτμου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τo έργο«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού 582.800,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημοσιεύματα

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

            Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γραφείο Τύπου   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 06.02.2017 Ανάρτηση δασικών χαρτών Μετά από συντονισμένες προσπάθειες φορέων και υπηρεσιών αναρτήθηκαν ήδη οι δασικοί

H Πάτμος

Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Πάτμου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ.29/2017  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ