ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή της Υπηρεσίας «∆ιανοµή (υδρονοµή) νερού σε οικισµούς της Πάτµου»

Έχοντας υπόψη: Α) Την 45/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «∆ιαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσιών διανοµής νερού σε οικισµούς» (Α∆Α:6ΡΓΟΩΞΦ-ΒΧ0), Β) Την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 71/2018 µε θέµα: «∆ιάθεση πίστωσης για την ανάθεση µέρους υπηρεσιών διανοµής νερού σε οικισµούς της Πάτµου» Γ) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις, προσκαλούµε τους ενδιαφερόµενους όπως υποβάλλουν προσφορά για την ανάληψη της υπηρεσίας ως εξής: Η ανάθεση θα γίνει απευθείας µετά από διαπραγµάτευση (συλλογή προσφορών), στον οικονοµικό φορέα που θα υποβάλλει την χαµηλότερη τιµή προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Η παρούσα πρόσκληση και η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάτµου www.patmos.gr/∆ήµος Πάτµου/διακηρύξεις. ∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και λοιποί οικονοµικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε υδραυλικά έργα – θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήµατα επεξεργασίας νερού ή άλλη συναφή µε το αντικείµενο δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν:

1) Την οικονοµική προσφορά τους συµπληρωµένη στο συνηµµένο έντυπο.

2) ∆ικαιολογητικά για την ταυτότητα του προσφέροντος φορέα: α) Εφόσον ο προσφέρων είναι εταιρία, καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις του (ΦΕΚ) και πιστοποιητικά εκπροσώπησης – σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. β) Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό εγγραφής στο αρµόδιο επιµελητήριο και βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρµόδια ∆ΟΥ µε κωδικό συναφούς δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για τις εταιρίες.

3) ∆ικαιολογητικά ότι δεν συντρέχουν για τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα, λόγοι αποκλεισµού από τις δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ήτοι: α) Πιστοποιητικά ποινικού µητρώου για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή για τον ίδιο τον προσφέροντα εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρίας γ) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας (για εργοδότες και προσωπικό). 2 2 ε) Υπεύθυνη δήλωση (µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει υποπέσει η εταιρία ή το φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε παράπτωµα που να επισύρει τον αποκλεισµό της από την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 ή άλλης περίπτωσης και ότι έχει λάβει υπόψη της τους όρους ανάθεσης της προµήθειας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισµένες στο ∆ηµαρχείο µέχρι και τις 11 Απριλίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12 το µεσηµέρι, οπότε και θα αποσφραγιστούν δηµόσια. Η προσφορά θα ανατεθεί στον προσφέροντα ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της υπηρεσίας και έχει υποβάλλει την χαµηλότερη σε τιµή προσφορά. Εφόσον υπάρχουν ασάφειες ή ελλείψεις στα δικαιολογητικά, ο ∆ήµος Πάτµου διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες, µε την χαµηλότερη ή χαµηλότερες τιµές να προσκοµίσουν νέα ή να τα διασαφηνίσουν εντός τριών ηµερών. Για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής και για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πάτµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Κοκκώνης Ελευθέριος

Λήψη Αρχείων : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς ,  Τεχνική Περιγραφή

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου στην πλατεία του Κάμπου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη από ώρα 12η μεσημβρινή έως 1η μεσημβρινή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός

Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τις Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων που διαχειρίζεται το Πνευματικό Κέντρο (CPV: 90911200-8)   Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10 2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31