ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ. Υ. ΠΑΤΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διεύθυνση: Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς,
Τηλ.: 213-2004210, Fax: 210-4212180. Πληροφορίες: Β. Θεοδωροπούλου
Ηλ. Δ/νση: [email protected]                                                                Πειραιάς, 21/3/2016                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 11675
 

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α2β/οικ.20050/16-3-2016 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.» (ΦΕΚ 699 Β΄/16-3-2016), πρόκειται να διορισθούν εκατόν είκοσι οκτώ (128) άτομα επικουρικό προσωπικό, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σε αποκεντρωμένες μονάδες της (Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν κατατεθεί από 1/1/2015 και μετά και εφόσον συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιθυμούντες να εγγραφούν στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού θα πρέπει να απευθύνονται στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 στον Πειραιά, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 01.00 μ.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση, η οποία παρέχεται από την Υπηρεσία μας, την οποία θα συνοδεύουν απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού και ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτει και προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες είναι φωτοαντίγραφα των γνησίων.
5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, (όταν προέρχονται από ιδιώτες ή ιδιωτικές εταιρείες, των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 και αντίστοιχα ένσημα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας όταν προέρχεται από δημόσιες υπηρεσίες.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς,
Τηλ.: 213-2004210, Fax: 210-4212180. Πληροφορίες: Β. Θεοδωροπούλου
Ηλ. Δ/νση: [email protected]
6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων (που μοριοδοτούνται) ή των ανέργων που δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
7. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ότι:
 Όπου απαιτείται επικύρωση εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Υπηρεσίας μας, επιδεικνύοντας τα πρωτότυπα έγγραφα.
 Οι ενδιαφερόμενοι που ευρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να προμηθεύονται τις σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις από τα κατά τόπους Νοσοκομεία, Κέντρα Υγεία και Μονάδες Υγείας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ: 3279 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Χρήσιμα

Πρόσκληση για Δ.Σ.

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  27 Δεκεμβρίου  2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Attachments ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ (716 kB)