Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 27 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1159
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
∆/νση: Χώρα
Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ
Πληρ.: Αναστασία Γρύλλη
Τηλέφ: 2247-3-60313
FAX: 2247-3-60312 Email:
Εmail: [email protected]

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας
πινακίδων (σήµανσης και πληροφοριών).

Σας ενηµερώνουµε ότι o ∆ήµος Πάτµου ενδιαφέρεται να προµηθευτεί πινακίδες (σήµανσης
και πληροφοριών) για να τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία της νήσου Πάτµου. O ενδεικτικός
προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 7.970,00€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην υπ’
αρίθµ. 1038/22-02-2019 Τεχνική Περιγραφή – Α∆ΑΜ 19REQ004528086 2019-02-27.
Παρακαλούµε να µας υποβάλλετε άµεσα την οικονοµική προσφορά σας η οποία θα πρέπει να
συνοδεύεται µε τα κάτωθι δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016:
• Φορολογική ενηµερότητα.
• Ασφαλιστική ενηµερότητα για το σύνολο των ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης : α)
σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι εταιρεία, υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας του προσωπικού της καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους η εταιρεία οφείλει να καταβάλει
εισφορές. β) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται να
προσκοµίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του προσωπικού του καθώς και του
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισµένος.
• Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης της εταιρείας, τελευταίου τριµήνου.
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, τελευταίου τριµήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της
τεχνικής περιγραφής της προµήθειας και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό της.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία µας έως και την Τρίτη 12
Μαρτίου 2019.
Ο Αντιδήµαρχος

Συνηµµένα: Τεχνική Περιγραφή                                    Κοκώνης Ελευθέριος
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο.
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Πινακίδων σήμανσης και
πληροφοριών
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κ.Α.: 10.7135.0003
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ CPV:
Προϋπολογισμός:
31523200-0
9.882,80€ με ΦΠΑ
Αρ. Πρωτ.: 1038
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
– Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων
σήμανσης που απαιτείται να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της νήσου Πάτμου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
– Διατάξεις
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και
του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 3Ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα περιεχόμενα και οι διαστάσεις των πινακίδων φαίνονται αναλυτικά στο παράρτημα.
Όλες οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από PVC πάχους τουλάχιστον 1cm. Οι υποψήφιοι
προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγύηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών για το PVC.
Το PVC θα έχει είτε το χρώμα του φόντου της κάθε πινακίδας, είτε λευκό επί του οποίου θα
επικολληθεί αυτοκόλλητο από βινύλιο με το επιθυμητό χρώμα φόντου σε όλη την έκτασή της.
Tα περιεχόμενα των πινακίδων θα κατασκευασθούν:
α) Το φόντο (σε περίπτωση που το PVC είναι λευκού χρώματος) και τα γράμματα μεμονωμένα
από αυτοκόλλητο βινύλιο [για το οποίο οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν
εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) ετών] και
β) Τα σκίτσα και σχεδιαγράμματα από πλαστικοποιημένη ψηφιακή εκτύπωση [για την οποία οι
υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών].
Στη συνέχεια, τα ανωτέρω περιεχόμενα της κάθε πινακίδας θα επικολληθούν επί του PVC,
προκειμένου να προκύψει η τελική διαμόρφωσή της.
Σημειώνεται ότι ειδικά στις πινακίδες σήμανσης (κατηγορίες 3, 4 και 5) τα γράμματα θα πρέπει
να είναι από ανακλαστικό αυτοκόλλητο.
Οι πινακίδες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
1) Πληροφοριακές πινακίδες μίας όψης, διαστάσεων 1,50m x 1,00m που θα
τοποθετηθούν επί φυσικού εδάφους
Οι πινακίδες αυτές θα στηρίζονται σε βάση σχήματος Η ή Π (με δύο ορθοστάτες και μία
οριζόντια δοκό), αποτελούμενη από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής
2
τουλάχιστον 8cm x 4cm και πάχους 3mm. Για την καλύτερη στήριξη των πινακίδων, στο πίσω
μέρος της βάσης θα συγκολληθούν επί των ορθοστατών αντηρίδες ίδιας διατομής, σε ύψος
1,50m από το έδαφος. Οι απολήξεις των αντηρίδων θα απέχουν από αυτές των ορθοστατών
1,00m. Η βάση θα βαφεί με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού
τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Το συνολικό ύψος
της μεταλλικής βάσης θα είναι 2,50m από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που
συνεπάγεται ότι η κάτω πλευρά της πινακίδας θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,50m από αυτήν.
Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω πινακίδες θα τοποθετηθούν επί του φυσικού εδάφους, για την
πάκτωση καθενός από τα τέσσερα στηρίγματά τους (δύο ορθοστάτες και δύο αντηρίδες) θα γίνει
εκσκαφή διαστάσεων 40 x 40 x 40cm. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί εντός
αυτών η μεταλλική βάση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει σκυροδέτηση με σκυρόδεμα
κατηγορίας τουλάχιστον C12/15. Εξυπακούεται ότι οι ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν πρόσθετο
ύψος 40cm (το οποίο θα εγκιβωτισθεί στο σκυρόδεμα). Περίπου μία εβδομάδα μετά την
σκυροδέτηση θα βιδωθεί επί της μεταλλικής βάσης η πινακίδα.
2) Πληροφοριακή πινακίδα διπλής όψης, διαστάσεων 1,50m x 1,00m, που θα
τοποθετηθεί επί τσιμεντοστρωμένης επιφάνειας
Η πινακίδα αυτή θα στηρίζεται σε βάση σχήματος Η ή Π (με δύο ορθοστάτες και μία οριζόντια
δοκό), αποτελούμενη από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 8cm x
4cm και πάχους 3mm. Τα πέλματα στήριξης των ορθοστατών θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον
30cm x 30cm και θα στηρίζονται επί του εδάφους με τέσσερα (4) στριφώνια. Ολόκληρη η
μεταλλική βάση θα βαφεί με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού
τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Το συνολικό ύψος
της βάσης θα είναι 2,20m, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κάτω πλευρά της πινακίδας θα
βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,20m από το έδαφος.
3) Πινακίδες σήμανσης διπλής όψης, διαστάσεων 0,90m x 0,60m, που θα
τοποθετηθούν επί ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας ή φυσικού εδάφους
Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν στους χώρους στάθμευσης του οικισμού Σκάλας (δίπλα στο
ξενοδοχείο «Κρις» και απέναντι από το ξενοδοχείο «Βίλλα Ζαχάρω») και του οικισμού Γροίκου.
Θα στηρίζονται σε βάση σχήματος T (με έναν ορθοστάτη και μία οριζόντια δοκό), αποτελούμενη
από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 4cm x 4cm και πάχους
3mm, που θα βαφεί με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού τύπου)
και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Συγκεκριμένα, για την
στήριξη του ορθοστάτη θα γίνει εκσκαφή διαστάσεων 40 x 40 x 40cm. Στη συνέχεια θα
τοποθετηθεί και θα στηριχθεί εντός αυτής ο ορθοστάτης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει
σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C12/15. Εξυπακούεται ότι ο ορθοστάτης
θα πρέπει να έχει πρόσθετο ύψος 40cm, το οποίο θα εγκιβωτισθεί στο σκυρόδεμα. Το συνολικό
ύψος του μεταλλικού πλαισίου της βάσης θα είναι 2,50m από την επιφάνεια του εδάφους.
Δεδομένου ότι οι πινακίδες θα τοποθετηθούν εφαπτομενικά των περιφράξεων των χώρων
στάθμευσης, θα ληφθεί πρόνοια για την αγκύρωση των ορθοστατών τους επί των περιφράξεων.
3
4) Πινακίδα σήμανσης μίας όψης, διαστάσεων 1,00m x 0,70m, που θα τοποθετηθεί επί
φυσικού εδάφους
Οι πινακίδα αυτή θα στηρίζεται σε βάση σχήματος Η ή Π (με δύο ορθοστάτες και μία οριζόντια
δοκό), αποτελούμενη από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 4cm x
4cm και πάχους 3mm. Η βάση θα βαφεί με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα
ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Το
συνολικό ύψος του μεταλλικού πλαισίου της βάσης θα είναι 1,50m από την επιφάνεια του
εδάφους (χαμηλότερο σημείο), γεγονός που συνεπάγεται ότι η κάτω πλευρά της πινακίδας θα
βρίσκεται σε ύψος περίπου 0,80m από το έδαφος. Δεδομένου ότι η πινακίδα θα τοποθετηθεί επί
του φυσικού εδάφους, για την πάκτωση καθενός από τους δύο ορθοστάτες θα γίνει εκσκαφή
διαστάσεων 40 x 40 x 40cm. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί εντός αυτών η
μεταλλική βάση των πινακίδων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει σκυροδέτηση με σκυρόδεμα
κατηγορίας τουλάχιστον C12/15. Εξυπακούεται ότι οι ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν πρόσθετο
ύψος 40cm (το οποίο θα εγκιβωτισθεί στο σκυρόδεμα).
Επειδή η πινακίδα θα τοποθετηθεί επί πρανούς, εναπόκειται στον προμηθευτή να λάβει
ακριβή προμετρητικά στοιχεία, δεδομένου ότι οι ορθοστάτες δεν θα έχουν το ίδιο
ύψος.
5) Πινακίδα σήμανσης μίας όψης, διαστάσεων 1,00m x 0,30m, που θα τοποθετηθεί επί
φυσικού εδάφους
Η πινακίδα θα στηρίζεται σε βάση σχήματος T (με έναν ορθοστάτη και μία οριζόντια δοκό
πλάτους 1,00m), αποτελούμενη από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής
τουλάχιστον 4cm x 4cm και πάχους 3mm, που θα βαφεί με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και
ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του
προμηθευτή. Συγκεκριμένα, για την στήριξη του ορθοστάτη θα γίνει εκσκαφή διαστάσεων 40 x
40 x 40cm. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί εντός αυτής ο ορθοστάτης, ενώ στη
συνέχεια θα ακολουθήσει σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C12/15.
Εξυπακούεται ότι ο ορθοστάτης θα πρέπει να έχει πρόσθετο ύψος 40cm, το οποίο θα
εγκιβωτισθεί στο σκυρόδεμα. Το συνολικό ύψος του μεταλλικού πλαισίου της βάσης θα είναι
2,50m από την επιφάνεια του εδάφους.
6) Πληροφοριακή πινακίδα μίας όψης, διαστάσεων 0,50m x 0,40m, που θα
τοποθετηθεί επί ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας
Η πινακίδα θα στηρίζεται σε ορθοστάτη, αποτελούμενο από γαλβανισμένη στραντζαριστή
λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 4cm x 4cm και πάχους 3mm, που θα βαφεί με γκρι χρώμα
(δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Συγκεκριμένα, για την στήριξη του ορθοστάτη θα γίνει
εκσκαφή διαστάσεων 40 x 40 x 40cm. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και θα στηριχθεί εντός
αυτής ο ορθοστάτης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας
4
τουλάχιστον C12/15. Εξυπακούεται ότι ο ορθοστάτης θα πρέπει να έχει πρόσθετο ύψος 40cm,
το οποίο θα εγκιβωτισθεί στο σκυρόδεμα. Το ύψος του ορθοστάτη θα είναι 2,20m από την
επιφάνεια του εδάφους.
7) Πληροφοριακή πινακίδα μίας όψης, διαστάσεων 0,50m x 0,40m, που θα βιδωθεί επί
τοιχοποιίας κτιρίου
Μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται
να αποστείλει στο ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ σε ψηφιακή μορφή τα σχέδια για την τελική διαμόρφωση των
πινακίδων, στις οποίες δύναται να συμπεριλάβει και προτάσεις για την αισθητική βελτίωσή τους
(π.χ. αλλαγή γραμματοσειράς, προσθήκη διακοσμητικών μοτίβων κλπ). O Δήμος μπορεί να
ζητήσει επί πλέον διορθώσεις ή αλλαγές σε κείμενα και σήματα.
Η παραγωγή των πινακίδων θα αρχίσει μετά την έγκριση των ανωτέρω προσχεδίων.
ΑΡΘΡΟ 4
Ο –Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής:

α/αΠεριγραφή είδουςΜονάδα μέτρησηςΠοσότηταΤιμήΣυνολική τιμή
1Πληροφοριακή πινακίδα μίας όψης,
διαστάσεων 1,50m x 1,00m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή, που θα
τοποθετηθεί επί φυσικού εδάφους
τεμ.13400€5.200€
2Πληροφοριακή πινακίδα διπλής όψης,
διαστάσεων 1,50m x 1,00m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή, που θα
τοποθετηθεί επί τσιμεντοστρωμένης
επιφάνειας
τεμ1360360
3Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης,
διαστάσεων 0,90m x 0,60m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή, που θα
τοποθετηθεί επί ασφαλτοστρωμένης
επιφάνειας ή φυσικού εδάφους
τεμ6300€1800€
4Πινακίδα σήμανσης μίας όψης,
διαστάσεων 1,00m x 0,70m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή, που θα
τοποθετηθεί επί φυσικού εδάφους
τεμ1220€220€
5Πινακίδα σήμανσης μίας όψης,
διαστάσεων 1,00m x 0,30m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή
τεμ1170€170€
6Πληροφοριακή πινακίδα μίας όψης,
διαστάσεων 0,50m x 0,40m, με βάση
κατασκευασμένη σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή, που θα
τοποθετηθεί επί ασφαλτοστρωμένης
επιφάνειας
τεμ1120€120€
7Πληροφοριακή πινακίδα μίας όψης,
διαστάσεων 0,50m x 0,40m, χωρίς
βάση (βιδωμένη επί κτιρίου)
τεμ1100€100€
8ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΧΩΡΙΣ ΦΠΑ7970,00€
9ΦΠΑ (24%)1912,80€
10ΣΥΝΟΛΟ9882,80€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια πινακίδων
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και της παράδοσής τους στα σημεία που θα υποδειχθούν
στον ανάδοχο πλήρως τοποθετημένων. Επίσης, στις τιμές περιλαμβάνεται η αξία των υλικών και
μικροϋλικών που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση των πινακίδων (βίδες, στριφώνια κλπ) που
θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα, καθώς και των εργασιών εκσκαφής και σκυροδέτησης βάσεων
(όπου απαιτείται).
ΑΡΘΡΟ 5
Ο – Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει στο Δήμο Πάτμου τα
τελικά προσχέδια όλων των πινακίδων προκειμένου να λάβει την τελική έγκρισή τους.
Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση – τοποθέτηση των πινακίδων, και η ακριβής τοποθεσία
εγκατάστασης κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Πάτμου. Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του
προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ μετά την παραλαβή του συνόλου, των υπό προμήθεια ειδών από
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Πάτμου.
ΑΡΘΡΟ 6
Ο
– Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών
Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η αρτιότητα των παραλαμβανόμενων ειδών και η συμφωνία
τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο από τα είδη δεν πληροί ορισμένα εκ των
ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Π
6
Πινακίδες μίας όψης διαστάσεων 1,50m x 1,00m (από ένα τεμάχιο)
7
Πινακίδα διπλής όψης διαστάσεων 1,50m x 1,00m που θα τοποθετηθεί
επί τσιμεντοστρωμένης επιφάνειας (ένα τεμάχιο)
8
Πινακίδες διπλής όψης διαστάσεων 0,90m x 0,60m (από τρία τεμάχια)
Οι ανωτέρω πινακίδες θα τοποθετηθούν επί κοινού μεταλλικού πλαισίου, δημιουργώντας
πινακίδα διπλής όψης.
Οι ανωτέρω πινακίδες θα τοποθετηθούν επί κοινού μεταλλικού πλαισίου, δημιουργώντας
πινακίδα διπλής όψης.
Πινακίδα διαστάσεων 1,00m x 0,70m (ένα τεμάχιο)
Πινακίδα μίας όψης διαστάσεων 1,00m x 0,30m (ένα τεμάχιο)
9
Πινακίδα μίας όψης, διαστάσεων 0,50m x 0,40m, με μεταλλικό
ορθοστάτη (ένα τεμάχιο)
& πινακίδα μίας όψης, διαστάσεων 0,50m x 0,40m,

 

 

Πάτμος, 22 / 2 / 2019
Η συντάξασα

Ασωνίτη Μαργαρίτα
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

 

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Σκάλα

Το μοναδικό λιμάνι του νησιού, η Σκάλα είναι και το γραφικό τουριστικό κέντρο του νησιού: τόπος άφιξης, αλλά και εξορμήσεων προς όλες τις παραλίες και τα αξιοθέατα της Πάτμου καθώς

Δήμος Πάτμου

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  1 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Αριθμ.Πρωτ: 7408 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                                 

H Πάτμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Πάτμου, στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς