Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   1  Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 5271

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο και

τα Μέλη του  Δημοτικού   Συμβουλίου Πάτμου

Ε ν τα ύ θ α

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Τηλ.:2247360306

Φάξ:2247360319                                                                                                                                                          Email:[email protected]

                                                                              

 

    Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

 

2.-  Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση «Δεξαμενές- Κάμπος» της νήσου Πάτμου.

 

3.- Λήψη διαπιστωτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-2017).

 

4- Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης της αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού σχεδίου των Ο.ΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη.

 

5.-Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή.

 

6.- Αποδοχή δωρεάς.

 

7.- Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πάτμου».

 

8.- Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω διπλοεγγραφής.

 

9.- Αίτηση Τσίγκρα Ηλία περί λύσης μίσθωσης.

 

10.- Αίτηση Καμίτση Ιωάννη του Εμμ. περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ.

 

11.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.

 

12.- Έγκριση παράθεσης δείπνου.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Δημάρχου

 

 

Ελισσαίου Ελένη

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

53ο Ράλλυ Αιγαίου Π.Ο.Ι.Α.Θ.

Τρίτη 19/07/2016 Το πρωί στη μαρίνα   Ιστιοδρομίες έξω από το  λιμάνι της Πάτμου.    

Χρήσιμα

Ανακοίνωση για την κοινωφελή εργασία

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας, οχτάμηνης απασχόλησης. Για το δήμο μας έχουν

Δημοσιεύματα

Δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης  (ΦΕΚ 1203/Β/05/04/2017) η επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. Με την απόφαση αυτή  υλοποιείται