Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πάτμος, 14 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                  Αριθμ.Πρωτ: 6954
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500              ΠΡΟΣ:  Τα μέλη του Δ.Σ.
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου
Τηλέφωνο: (22473) 60306
Φάξ: (22473) 60319
Email:[email protected]
Σας προσκαλούμε την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:
1.- Ενημέρωση Δημάρχου.
2.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων τρέχοντος έτους.
3.- Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
4.-Έγκριση σύναψης Σύμβασης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Εκπόνηση πλήρους μελέτης και τευχών Δημοπράτησης των έργων «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο νησί της Πάτμου και «Ανέγερση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Πάτμου»
5.- Έγκριση αμοιβής δικηγόρου
6.- Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Ανανέωση- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 902/9-10-2003 Απόφασης Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1109/12-9-2006 Απόφαση Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Περιστερώνας» Δήμο Πάτμου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την μετατροπή του σε ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων)»
7.- Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 4984/21-8-2017 Πρακτικού της ορισθείσας με την υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφαση του Δ.Σ Επιτροπής.
8.-Έγκριση παραχώρησης σχολικών αιθουσών
9.- Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάτμου έτους 2016.
10.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.
11.- Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας Δήμου Πάτμου του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται στα επισυναπτόμενα στην αίτηση σχέδια.
12.- Αιτήσεις των Βάλλα Εμμανουήλ και Καμίτση Δέσποινας περί διαγραφής οφειλών από μισθώματα.
13.- Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη πρότασης σχετικά με τη βράβευση παλιών Δημοτικών Συμβούλων.
14.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση

    Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα βρίσκονται στην Πάτμο Πέμπτη 15 έως και Κυριακή 18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος: Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δωρεά από το Ίδρυμα

H Πάτμος

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  1 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Αριθμ.Πρωτ: 7408 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                                 

Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  15 Ιανουαρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 237 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ         Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού