Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Πάτμου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ.29/2017

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                            πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                        Συμβουλίου.

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

Αριθμ. Απόφασης     247/2017       ΘΕΜΑ: «Έκδοση ψηφίσματος»

 

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 18η  του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  17.00  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 7944/18-12-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα πέντε (15), παρισταμένου και του  Αντιδημάρχου κ. Κοκώνη  Ελευθερίου, ως αναπληρωτής του κ. Δημάρχου ο οποίος απουσιάζει εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

1.ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ10.ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ11.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
3.ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ12.ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4.ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ13.ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ14.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6.ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ15.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
7.ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ  
8.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
9.ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα

1.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2.ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1.- Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου με την οποία προτείνει την έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου.

2.-Την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων επί του θέματος.

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

  • Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου,
  • το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
  • το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου, κατά την έκτακτη  συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2017     συζήτησε ως θέμα τη μη κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α των νησιών του Αιγαίου και ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 

«Το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α  που ισχύει στο νησί μας και στα γύρω νησιά του Αιγαίου , συμβάλει στη διατήρηση της ισορροπίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής  των νησιών μας, από τις αυξημένες τιμές των αγαθών στη Δωδεκάνησο, λόγω του κόστους των μεταφορικών.

Επίσης συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του μοναδικού προϊόντος, που διαθέτουν τα νησιά μας, του τουριστικού, όπου στις δύσκολες σημερινές  οικονομικές συγκυρίες, περνά μεγάλη κρίση και προσπαθεί εναγωνίως να επιβιώσει.

Συνεπώς  η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στο νησί μας, θα έχει τραγικές συνέπειες, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για το «τουριστικό προϊόν» και :

α) θα εκτοξεύσει στα ύψη το κόστος διαβίωσης, πλήττοντας τόσο τους κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί.

β)θα παραβιάσει κατάφωρα την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα νησιωτικότητα

γ)θα καταδείξει την αδιαφορία της πολιτείας, για την κοινωνική και εδαφική συνοχή αλλά και για τις μικρές, τοπικές οικονομίες των νησιών μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

  • Να αντιταχθεί μ’ όλους τους δυνατούς τρόπους στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α
  • Να επανέλθει το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε για είκοσι (20) χρόνια στα 73 μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100,00€
  • Να ζητήσει από τους βουλευτές του νομού την έμπρακτη στήριξή τους.
  • Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, στους Βουλευτές του νομού και στους συναρμόδιους Υπουργούς.
  • Εάν τα παραπάνω αιτήματα δεν γίνουν αποδεκτά να θεωρείται δεδομένη η κλιμάκωση του αγώνα με ενεργοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων και φορέων του νησιού μας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 247 /2017 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη

Γαμπιέρης Αντ.                       Σημαντήρης Ι.-  Κοκκώνης Ελ.-Φέγγαρος Αντ.-Κωνσταντινίδης Δημ.

Σκεμπές Ι.-Κωνσταντάς Μ. -Πέντες Ελ-Μαύρου Νομ.

Κάβουρας Λ.- Ευγενικός Παν.-Τσαμπαλάκης Νικ.-Μαυρωνάς Σπ.

Τουρτουλής Διαμ.- Κλεούδη Ανθούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Πάτμος, 19/12/2017

Ο Δημαρχών

 

Κοκώνης Ελευθέριος

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

Πρόγραμμα Διατροφικής Αξιολόγησης Παίδων

Αναγέννηση & Πρόοδος Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» διοργανώνει πρόγραμμα διατροφικής αξιολόγησης σε νησιά της άγονης γραμμής, με την αποκλειστική δωρεά από το

H Πάτμος

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει η ανάδοχος εταιρεία 3Κ Τεχνική την εκτέλεση του έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ’’. Ήδη ξεκίνησε η εκσκαφή και στο μέτωπο από την  Αγία