∆ιακύριξη δημοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου στον οικισµό Χώρας (πρώην Γαλαξίας)

Ο ∆ήµαρχος Πάτµου διακηρύττει ότι την 29η του µηνός Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε την αριθµ. 153/2016 απόφαση του ∆Σ ενώπιον της Επιτροπής (που έχει ορισθεί µε την αρίθµ. 5/2016 απόφαση του ∆Σ)για την µίσθωση ακινήτου επιφανείας κύριου χώρου –καταστήµατος 82,92τ.µ. και ισόγειου βοηθητικού χώρου (αποθήκη) 17,74τ.µ., κειµένου στον οικισµό «Χώρα», δίπλα στο σταθµό αυτοκινήτων εντός οικοπέδου µε ΚΑΕΚ 100600315008 ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάτµου(όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνηµµένη κάτοψη ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µαζικής εστίασης, µε λειτουργία τουλάχιστον δέκα (10) µηνών κατ’ έτος, όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 11/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτµου και στην αριθµ.6/2016 απόφαση της Οικ.Επιτροπής.. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί από ώρα 12.30µεσηµβρινή έως 13.00 µεσηµβρινή στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χώρας µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800,00 € ) µηνιαίως .

Λήψη αρχείου σε pdf: Galaxias

Attachments

Δείτε και αυτό

Διακηρύξεις

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πάτμος, 12 Ιουνίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                      ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                Δελτίο Τύπου Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ανακοινώνει την τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης καταστήματος Εμβ=13,25 τ.μ στην Δημοτική Αγορά Χώρας

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής (που έχει