Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πάτμος,  14 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                Αριθμ. Πρωτ : 7894

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

ΠΡΟΣ:

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου

Τηλέφωνο: (22473) 60306

Φάξ: (22473) 60319                                                                                         Email:[email protected]                    

 

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του

Δημοτικού   Συμβουλίου Πάτμου

Ε ν τα ύ θ α

 

 

 

    Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα

 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α που ισχύει στα

νησιά του Αιγαίου

2.- Έγκριση Τουριστικού Προγραμματισμού Δήμου Πάτμου για το έτος 2018.

3.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

4.- Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου.

5.- Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.

6.-Έγκριση διαγραφής οφειλής αντιτίμου ύδατος λόγω λανθασμένης χρέωσης.

7.- Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης του προωθητικού υλικού.

8.-Αίτηση Καμπόσου Μιχαήλ περί έγκρισης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Πάτμου.

9.-Αίτηση Τσερέπα –Δήμου Χρύσας  περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης διόρθωσης κτηματολογικού σφάλματος.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

 

 

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Ανακοίνωση ελεγχόμενης Στάθμευσης

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

Δήμος Πάτμου

Ανακοίνωση για εκλογές

Ανακοίνωση για εκλογές Attachments Ανακοίνωση για εκλογές (315 kB)

Δημοσιεύματα

Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαριστριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 Attachments ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 (166 kB)