Δημοπρασία Παραλίων για το 2019

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη του:

1)         το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10

2)         το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

3)         το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α’)

4)         την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’)

5)        την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β’)

6)         τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

7)         Τις αριθμ. 17 και 21/2018 αποφάσεις του ΔΣ

8)          Την αριθμ.24/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

9)       Τα αριθμ. 1 έως 8/2019  πρακτικά  της  αρμόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τμημάτων

10)      Τα σχετικά σχεδιαγράμματα  και τους  ορθοφωτοχάρτες όπως αποτυπώνονται κάτωθι και αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και στα οποία ενδέχεται να τροποποιηθούν οι

συντεταγμένες

Προκηρύσσει

την δια δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού, δημοπρασία,  φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με σύναψη μισθωτικής  σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω   για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι  31-12-2019ως εξής:

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(αφορά το διάστημα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι της 31-12-2019)

 

 

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣΤΙΜΗ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ18€/Τ.Μ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑΠΑΓΙΟ 1.500€ + 18€/Τ.Μ δηλ.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΑΠΑΓΙΟ 750€ + 18€/Τ.Μ δηλ.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για κάθε τμήμα  η  δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας ως εξής:

19 Μαρτίου  2019, ημέρα Τρίτη

 

1) Για το Α’ τμήμα παραλίας  Κάμπου εμβαδού 500 τ.μ. .(μήκος 56,00 μ. πλάτος 9,00 μ.)  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η  πρωινή   έως 10.30  πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή

2)Για το  Β’ τμήμα παραλίας  Κάμπου  εμβαδού 400 τ.μ (μήκος 35,30 μ. πλάτος 12,50 ή 9 μ.)   για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11η πρωινή    έως 11.30 πρωινή  

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή

3)Για το  Γ’ τμήμα παραλίας  Κάμπου εμβαδού 30 τ.μ. .(μήκος 5,00 μ. πλάτος 6,00 μ.)  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ώρα 12η  μεσημβρινή  έως 12.30  μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η   μεσημβρινή

4)Για το Α’ τμήμα παραλίας  Αγριολιβάδι  εμβαδού 400 τμ. (μήκος 32,00 μ.  πλάτος 10,00 μ. ή 14,00 μ)  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 13.00ημεσημβρινή    έως 13.30 μεσημβρινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13.00 μεσημβρινή

 

20 Μαρτίου  2019, ημέρα Τετάρτη

1)Για το Β’ τμήμα παραλίας  Αγριολιβάδι  εμβαδού 400 τμ. (μήκος 30,00 μ. πλάτος 13,33 μ..)  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η πρωινή   έως 10.30 πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινήκαι

2)Για το Γ’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 30 τ.μ. (μήκος 5,00  πλάτος 6,00 )  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ώρα 11ηπρωινή έως 11.30  πρωινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11ηπρωινή

3) Για το  Α’  τμήμα  παραλίας  Πέτρας εμβαδού 500 τ.μ. (μήκος 62,50  πλάτος 8,00 )  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρωναπό ώρα  12ημεσημβρινή  έως 12.30 μεσημβρινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12ημεσημβρινή  και

4)Για το  Β’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 30 τ.μ .(μήκος 5,00  πλάτος 6,00 )  για την τοποθέτηση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής  από ώρα 13ημεσημβρινή    έως 13.30  μεσημβρινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13η μεσημβρινή

26 Μαρτίου 2018 , ημέρα Τρίτη

1) Για το Α’ τμήμα παραλίας  Κάμπου εμβαδού 500 τ.μ. .(μήκος 56,00 μ.  πλάτος 9,00 μ.)  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η  πρωινή   έως 10.30  πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή

2)Για το  Β’ τμήμα παραλίας  Κάμπου  εμβαδού 400 τ.μ (μήκος 35,30 μ. πλάτος 12,50 ή 9 μ.)   για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων από ώρα 11η πρωινή    έως 11.30 πρωινή  

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11η πρωινή

3)Για το  Γ’ τμήμα παραλίας  Κάμπου εμβαδού 30 τ.μ. .(μήκος 5,00 μ. πλάτος 6,00 μ.)  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ώρα 12η  μεσημβρινή  έως 12.30  μεσημβρινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η   μεσημβρινή

4)Για το Α’ τμήμα παραλίας  Αγριολιβάδι  εμβαδού 400 τμ. (μήκος 32,00 μ.  πλάτος 10,00 μ. ή 14,00 μ )  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 13.00ημεσημβρινή    έως 13.30 μεσημβρινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13.00 μεσημβρινή

27 Μαρτίου 2018 , ημέρα Τετάρτη

1)Για το Β’ τμήμα παραλίας  Αγριολιβάδι  εμβαδού 400 τμ. (μήκος 30,00 μ. πλάτος 13,33 μ..)  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων  από ώρα 10η πρωινή   έως 10.30 πρωινή  στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η πρωινή και

2)Για το Γ’ τμήμα παραλίας Αγριολιβάδι εμβαδού 30 τ.μ. (μήκος 5,00  πλάτος 6,00 )  για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από ώρα 11ηπρωινή  έως 11.30  πρωινή   στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 11ηπρωινή

3) Για το  Α’  τμήμα  παραλίας  Πέτρας εμβαδού 500 τ.μ. (μήκος 62,50  πλάτος 8,00 )  για την τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρωναπό ώρα  12ημεσημβρινή  έως 12.30 μεσημβρινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η μεσημβρινή  και

4)Για το  Β’ τμήμα παραλίας Πέτρας εμβαδού 30 τ.μ .(μήκος 5,00  πλάτος 6,00 )  για την τοποθέτηση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής  από ώρα 13ημεσημβρινή    έως 13.30  μεσημβρινή στο Δημαρχείο στη Χώρα Πάτμου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 13η μεσημβρινή

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις κατά τις; Εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου μας Τηλέφωνο 2247360300

Αρχείο προς λήψη : Περίληψη διακήρυξης για δημοπράτηση τμημάτων παραλιών 2019

Δείτε και αυτό

Προκηρύξεις

Πρόσληψη Καθαριστριών / στων για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΧΩΡΑΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ & ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ Οι Πρόεδροι

Διακηρύξεις

Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Πάτμου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τo έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΠΑΤΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 132.432,00€, με ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 27 Φεβρουαρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1159 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ∆/νση: Χώρα Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ.: Αναστασία Γρύλλη Τηλέφ: 2247-3-60313 FAX: 2247-3-60312 Email: Εmail: [email protected] Θέµα: