Οριζμός τριμελής επιτροπής  για την τήρηση του κανονισμού χρήσης και διάθεσης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου

Πάτμος και στην αίθουσα του Πάτμιον Πολιτιστικού Πολυκέντρουσήμερα την 24ητου μηνός Ιανουαρίουτου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Πάτμου κατόπιν της αριθ. 6/20-1-2020εγγράφου προσκλήσεως τουΠροέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. …Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία επί συνόλου επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ4.ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, τακτικό μέλος
2.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, τακτικό μέλος5.π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΣΑΝΗΣ, τακτικό μέλος
(εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Πάτμου)
3.ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, τακτικό μέλος6.ΚΑΝΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ, αν και κλήθηκαν νόμιμα

1.ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, τακτικό μέλος

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα  της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου:

1.-Την αριθμ. 61/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με θέμα «Ψήφιση κανονισμού χρήσης και διάθεσης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου»

2.-Ότι  στην παρ. α’ του άρθρου 7 της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης ορίζεται τριμελή επιτροπή με τους αναπληρωτές τους και τους ανατίθενται καθήκοντα τα οποία αναφέρονται  στο σχετικό άρθρο

3.-Την αριθμ. 106/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου με θέμα «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ”»

4.-Την ανάγκη αντικατάστασης των μελών που αναφέρονται την αριθμ. 61/2015 προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του ΠΚ

5.-Το άρθρο 234 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

6.-Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),

Κατόπιν ο Πρόεδρος προτείνει επιτροπή αποτελούμενη από τους
α)Νικόλαο Κουτούζο , τακτικό μέλος με αναπληρωματικό  τον Αριστείδη Γρατσία,
β)Κλεούδη  Ανθούλα, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό την Μαρία Μαραβέλια και
γ)Τραυλό Διονύσιο, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό την Ειρήνη  Κανιαρού.

Στη συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το ∆ιοικητικόΣυµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του

Προέδρου,την αριθμ. 61/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με θέμα «Ψήφιση κανονισμού χρήσης και διάθεσης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου»,ότι  στην παρ. α’ του άρθρου 7 της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης ορίζεται τριμελή επιτροπή με τους αναπληρωτές τους και τους ανατίθενται καθήκοντα τα οποία αναφέρονται  στο σχετικό άρθρο,την αριθμ. 106/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου με θέμα «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ”» ,την ανάγκη αντικατάστασης των μελών που αναφέρονται την αριθμ. 61/2015 προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του ΠΚ ,το άρθρο 234 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α

1.-Τροποποιεί την  παρ. α’ του άρθρου 7 της αριθμ.61/2015 προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου

2.-Ορίζει  τριμελή επιτροπή  για την τήρηση του κανονισμού χρήσης και διάθεσης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 61/2015 ΑΔΣ του ΠΚ αποτελούμενη από τους:

α)Νικόλαο Κουτούζο , τακτικό μέλος με αναπληρωματικό  τον Αριστείδη Γρατσία,
β)Κλεούδη Ανθούλα, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό την Μαρία Μαραβέλια και
γ)Τραυλό Διονύσιο, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό την Ειρήνη Κανιαρού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό2/2020 και δεν θα   αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο  116 του Ν. 4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία

Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας

Θα αναρτηθεί στον ειδικό δικτυακό τόπο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος

Κουτούζος Νικόλαος

Τα Μέλη

Μαραβέλια Μαρία
Γρατσίας Αριστείδης
π. Σεραφείμ Κοτσάνης
Τραυλός Διονύσιος
Ειρήνη Κανιαρού

 

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 30/9 & 01/10

                                       

Δραστηριότητες

Έκθεση WTM Λονδίνου 2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή τουριστική έκθεση WTM 2015​, ​η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο από 2 έως 5

Δήμος Πάτμου

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  26 Απριλίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 2778 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: